biometrics biometrics

Multimedia oraz metodyka nauczania przedmiotów informatycznych

zagadnienia tematyczne (wykład 10h):

Część I Część II


zagadnienia tematyczne (laboratorium 35h):

LITERATURA

 1. Orson Kellogg, Veera Bhatnagar "Macromedia Authorware 6: Training from the Source&" Wydawnictwo: Peachpit Press
 2. Nick Roberts "The Official Guide to Authorware 4 : The Comprehensive Reference from the Multimedia Labs of Macromedia" Wydawnictwo: Peachpit Press
 3. Jabłoński W., Wacławiak J., Wszelak S., Komputer i Internet w pracy nauczyciela. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.
 4. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 5. Juszczyk S., Janczyk J., Morańska D., Musioł M., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003.
 6. Juszczyk S., Kwapuliński J., Podstawy informatyki. Wybrane zagadnienia dla pedagogów. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2006.
 7. Juszczyk S., Podstawy informatyki dla pedagogów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999.
 8. Lewowicki T., Siemieniecki B., Red., Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 9. Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Wyd. MADO, Toruń 2005.
 10. Siemieniecki B., Red., Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 11. Standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (poz. 2110.)